​מדיניות פרטיות


1. כללי
מדיניות פרטיות זו נועדה לפרסם ולהסביר את מדיניות The Citymakers לגבי השימוש באתר, איסוף המידע הקשור אליו, והשימוש בו. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [www.thecitymakers.co.il/terms-and-conditions]. על ידי שימוש באתר, המשתמש מסכים למדיניות זו, ובפרט לאיסוף המידע ולשימוש בו כמתואר להלן. למונחים שאינם מוגדרים באופן מפורש במסמך זה תהיה המשמעות המוגדרת בתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. הכותרות וכותרות המשנה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות מדיניות פרטיות או איזה מהוראותיה.

2. מידע שהאתר אוסף
2.1. מידע אישי מרשתות חברתיות - לצורך פרסום יוזמה חדשה או הצטרפות ליוזמה קיימת, יידרש המשתמש להירשם לאתר ולהזדהות באמצעות פרופיל הפייסבוק (Facebook) שלו. The Citymakers תשמור את הנתונים אשר אשר פייסבוק תאפשר לה גישה אליהם (בהתאם לתנאי שימוש של פייסבוק) כגון אימייל, תמונת פרופיל ושם המשתמש (להלן: "מידע אישי").

2.2. נתוני גלישה - האתר יהיה רשאי להשתמש במידע שנצבר במהלך ביקורי המשתמש באתר לשם הפקת מידע סטטיסטי על הרגלי הגלישה של משתמשי האתר, ובלבד שהמידע הנ"ל הינו אנונימי ולא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי כלשהם זיהוי אחרים כלשהם (להלן: "מידע סטטיסטי").

3. אופן השימוש במידע אישי
The Citymakers תשתמש במידע האישי על מנת: (1) ליצור פרופיל אישי של המשתמש באתר; (2) ליצור קשר עם המשתמש לצורך תמיכה ושירות; ו-(3) לאפשר למשתמשים ליצור קשר אחד עם השני לצורך קידום היזמות.

4. אופן שימוש במידע סטטיסטי
האתר רשאי להשתמש במידע כאמור לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהוא מציע, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד שמידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו.

5. מסירת מידע לצדדים שלישיים
The Citymakers אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ולא תשתף אחרים במידע האישי שלך, ללא הסכמתך, מלבד למטרות הבאות, וככל שהדבר יהיה נחוץ על פי שיקול דעתה בתום לב של The Citymakers: בהם The Citymakers תהיה רשאית לגלות מידע אישי: (1) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בין המשתמש לבין The Citymakers  או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר או ביחס אליו; (2) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של האתר, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; לרבות במקרים בהם The Citymakers מאמינה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי השימוש, או עשה שימוש לרעה בזכותו להשתמש בשירות, או עשה מעשה, או מחדל, כש- The Citymakers  מאמינה באופן סביר כי הוא מפר כל דין, כללים או תקנות רלוונטיים. The Citymakers רשאית לשתף את המידע האישי של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ועם רשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד שלישי כפי שיידרש על מנת לטפל בכל תוצאה של מעשה עוולה של משתמש; (3) על מנת להגן על הזכויות הקניין של The Citymakers, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (4) אם וכאשר The Citymakers תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה או במקרה שבו המחתה או העבירה The Citymakers את פעילותה וכתוצאה מכך את זכויותיה וחובותיה כלפי כלל המשתמשים לצד שלישי; (5) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, The Citymakers רשאית לגלות מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של The Citymakers.

6. Cookies
האתר עושה שימוש ב- Cookies, כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במכשיר הקצה של המשתמש, והמאפשרים למערכות האתר לזהות את הדפדפן ומכשיר הקצה של המשתמש ולספק לו שירותים מותאמים אישית. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למחוק Cookies, לחסום קבלה של Cookies או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- Cookies או לא תאפשר את אחסונם, ייתכן שהדבר יפגע בשימוש המשתמש באתר. המשתמש מתבקש לעיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלו או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

7. אבטחת מידע  
The Citymakers מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. עם זאת, The Citymakers  אינה יכולה לערוב, שהאתר ומאגרי המידע הקשורים אליה יהיו חסינים מפני שימוש לא ראוי או שימוש לרעה של גורמים אחרים, ולכן אינה יכול לערוב לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור.

8. זכות לעיון ומחיקה או תיקון
זכותו של כל משתמש לבקש לעיין במידע האישי השמור אודותיו, למחקו או לתקנו. על מנת לבצע פניה בנושא ל-The Citymakers אנא כתבו אלינו ל-hello@thecitymakers.co.il.

9. תיקון המדיניות
ל- The Citymakers יש זכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן. גרסאות מעודכנות יפורסמו באתר הבית של The Citymakers, בwww.thecitymakers.co.il. המשך השימוש באפליקציה לאחר פרסום גרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות, מהווה הסכמה של המשתמש לגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות.

10. על מדיניות פרטיות זו יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להתקשרות נשוא מדיניות פרטיות זו, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.