תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר "The Citymakers" וwww.thecitymakers.co.il (להלן: "The Citymakers"  ו"אתר", בהתאמה). השימוש באתר ובכל התכנים המוצגים בו, הרשמה לאתר, יצירת יוזמה (כפי שתוגדר להלן), הצטרפות ליוזמה קיימת וכל יתר הפעולות באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של The Citymakers, ויפורסמו באותה עת באתר (להלן: "תנאי השימוש").

אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן המנוגד לתנאי השימוש. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).1. מטרות ותכלית
1.1. The Citymakers הוא מיזם שנועד לאנשים שרוצים לתרום לסביבה הקרובה ולחיי היום יום שלהם והאתר מהווה פלטפורמה טכנולוגית המשמשת כמקום לחיבור ולמפגש בין אנשים וגופים שונים המבקשים ליצור יוזמות חברתיות (להלן: "יוזמה") מחד לבין אלו המבקשים להשתתף ו/או לתרום ליזמות אלה מאידך, בין אם בעצמם ובין אם באמצעות עובדיהם (במקרה של חברות ו/או גופים ציבוריים אחרים) (כל המשתמשים באתר להלן: "המשתתפים" ו/או "המשתמשים The Citymakers .(" שמה לעצמה כמטרה עידוד יוזמות חברתיות בהם יהיו מעורבים אנשים פרטיים המעוניינים לתרום לחיי הקהילה ולסביבה וכן גופיים פרטיים וציבוריים כגון חברות, עיריות, עמותות וכו' השואפים להיות מעורבים בחיי הקהילה ולתרום לה.

1.2.עם זאת, חשוב להדגיש כי האתר ו-The Citymakers אינם מהווים צד לאף יוזמה, ואינם מתחייבים או אחראיים לסנן, לברור יוזמות שונות ו/או משתתפים בהן. כל אינטראקציה בין המשתתפים ביוזמה הינה באחריותם הבלעדית. The Citymakers מספקת רק את הפלטפורמה הטכנולוגית לקישור בין הצדדים ליוזמה לצורך קידום היוזמה ולפיכך לא נוטלת על עצמה שום אחריות לאופי, טיב, מיהות ותכני היוזמה ו/או כל עניין אחר הקשור בה.

1.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, The Citymakers שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם, או במידה ופורסם – להסיר יוזמות, וזאת מכל טעם שהוא (לרבות, אך לא רק, בגלל אופי היוזמה ו/או סוג המשתתפים בה) וללא הודעה מוקדמת למי מהמשתתפים.

1.4. The Citymakers רשאית (אך אינה חייבת) לערוך את תוכן היוזמות, מכל סיבה שהיא (ובפרט, בשל חשד לביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית) וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתתף באתר - באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא (לרבות על ידי שלילת זכויות לפרסום ו/או השתתפות ביוזמות וכיוצא באלה) ומבלי שתידרש The Citymakers לנמק את החלטתה לעשות כן או לנהוג באופן דומה או באופן שונה בפעם אחרת. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר או The Citymakers כדי לגרוע מחובת המשתתפים לציית לתנאי השימוש, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי איזה מהנ"ל. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על The Citymakers ו/או על האתר איזו חובה לפקח על או לנטר את תוכן ומטרות היזמות.


2. תוכן משתמש
2.1. בכפוף לתנאי השימוש ורישום לאתר באמצעות פרופיל הפייסבוק של המשתתף או בכל דרך אחרת כפי שיקבע על ידי האתר, מפעם לפעם, כל משתתף רשאי לפרסם יוזמה חדשה או להצטרף ליזמה קיימת להעלות מסמכים ו/או חומרים אחרים לאתר (להלן: "תוכן משתמש").

2.2. בעצם רישום לאתר והעלאת תוכן משתמש, המשתתף מצהיר כי הוא בגיר ובעל כשרות משפטית; כי הוא בעל הזכויות הבלעדי בתוכן המשתמש ו/או קיבל את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בתוכן המשתמש באתר; כי בפרסומו והעלתו את תוכן המשתמש לאתר הוא עומד בתנאים לאישור שקיבל כאמור, אם ישנם;  כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפרסום תוכן המשתמש והעלתו לאתר, וכי תוכן המשתמש שפורסם או יפורסם באתר, לרבות פרטיו האישיים של המשתתף, אינם מכילים מידע כוזב.

2.3. תוכן המשתמש לא יהווה פרסומת לעסק כלשהו או מטעם עסק כלשהו; 
2.4. ל-The Citymakers הזכות (אך אין עליה חובה) לערוך את תוכן המשתמש במידה והוא מפר או מנוגד לתנאי השימוש.

2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  המשתמש מצהיר כי לא יעלה לאתר יפרסם או ינגיש תוכן משתמש העונה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים: (1) תוכן שעוסק בסחר ו/או קידום השימוש באלכוהול, סמים, טבק, הימורים, נשק או תחמושת, מכתבי שרשרת, או בכל פעילות בלתי חוקית אחרת; (2) תוכן המפר זכויותיהם של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרטיות, או תוכן משתמש שמטרתו הסתה, מרמה או הונאה; (3) תוכן פוגעני, מבזה, מפלה, מאיים, פורנוגרפי, תוכן המעודד או קורא לאלימות, אפליה או גזענות, או מעודד כל פעילות בלתי חוקית אחרת; (4) תוכן הסוטה ממטרות האתר ו/או מנוגד לתנאי השימוש; (5) תוכן אשר יהיה בו כדי לזלזל, להשמיץ או לעורר חוסר אמון ב-The Citymakers ו/או הגורמים הקשורים עמה; (6) תוכן הכולל מנעול לניהול זכויות דיגיטליות (DRM), כולל כל כלי המיועד להגביל את מספר הפעמים שניתן להעתיק או להציג את התוכן; (7) חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות.

2.6. כל משתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל אזור פומבי באתר או דרכו, משתמש מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל- The Citymakers ו/או לאתר זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לערוך, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. המשתמש מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש. המשתמש מעניק ל- The Citymakers ו/או לאתר את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף  זה יחול לטובתה של The Citymakers וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של The Citymakers. למרות האמור לעיל, משתמש רשאי לכלול בפרסומיו באתר הגבלה מפורשת כלפי משתמשי הקצה בדבר זכויות צדדים שלישיים לגבי סימני ושמות מסחר השייכים לו. 

2.7. האתר ו-The Citymakers אינם אחראיים לתוכן משתמשים באתר, לרבות בקשר עם חוקיותו, נכונותו ועדכניותו של כל מידע המצוי בו.The Citymakers תהיה רשאית (אך לא מחויבת), באופן בלתי-מסויג, מכל סיבה שהיא (ובפרט, בשל חשד לביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית) או בלא כל סיבה, להסיר תוכן משתמש וזאת מכל טעם שהוא וללא הודעה מוקדמת ומבלי שיידרשו מפעילי האתר לנמק את החלטתם לעשות כן או לנהוג באופן דומה או שונה בפעם אחרת. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי שימוש אלה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ"ל. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על The Citymakers איזו חובה לפקח או לנטר את תוכן המשתמש או תוכן אחר שבאתר.

2.8. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, הפרסומים, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם המשתתפים כלשהם כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ונמצאים באחריותו ואינם בהכרח מייצגים את עמדות האתר ו-The Citymakers. The Citymakers אינה אחראית, אינה מספקת כל מצג (לרבות לגבי מהימנות, זמינות או עדכניות) ואינה מקדמת, מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת, מבקרת, מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק מספקת את הפלטפורמה להצגתם בידי המשתתפים.


3. רישון מוגבל
3.1. בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, The Citymakers תעניק למשתמשים רישיון גישה לאתר, שהינו אישי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות למתן רישיונות משנה, לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול במלואו, למטרת שימוש אישי ולא מסחרי בלבד בשירותים הזמינים באתר. המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר אך ורק בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.


4. תוכן שיווקי וקישורים לאתרי צד שלישי 
4.1. האתר יכול שיכיל תוכן שיווקי בתצורה, מיקום, תדירות ועל ידי מפרסמים כפי שיקול דעתה הבלעדי של The Citymakers. 

4.2. The Citymakers לא תישא בכל אחריות לתוכן השיווקי שיפורסם באתר לרבות בקשר עם הזכויות בו, חוקיותו, נכונותו ועדכניותו של כל מידע המצוי בתוכן השיווקי. האתר או The Citymakers אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את התוכן השיווקי ו/או אמיתותו. האחריות היחידה לתוכן השיווקי, ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בו, או מהסתמכות עליו, חלה על המפרסמים ו/או שולחיהם. עצם הימצאותם של תוכן שיווקי באתר לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לנכס ו/או השירות ו/או אתר האינטרנט של כל צד שלישי ו/או כל מצג אחר לגביו. למען הסר ספק, בשום מקרה לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר או בעקבות תוכן שיווקי המפורסם באתר, וכל עסקה שתעשה בעקבות תוכן שיווקי המתפרסם באתר תסוכם ישירות בי המשתמש לבין המפרסם.

4.3. ככל שיש באתר קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי האתר ("אתרי צד שלישי"), לא יישאו האתר או The Citymakers בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאתרים אתרי צד שלישי, תכניהם, המידע המוצג בהם וכיוצא באלה. האתר או The Citymakers לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתתף או כל משתמש אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי, אליהם יגיע המשתתף או כל משתצש אחר באמצעות  האתר.

4.4. כל שימוש באתר צד שלישי ו/או בשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידו ייעשה בהתאם לתנאי השימוש באותו אתר צד שלישי. 


5. קניין רוחני 
5.1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר לקט הנתונים, תכנות, יישומים וממשקים (למעט תכני המשתמש והתוכן השיווקי), הם רכושה של The Citymakers ו/או של צדדים שלישיים שנתנו את רשותם ל-The Citymakers לעשות בהם שימוש באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות, לעבד, לייצר יצירות נגזרות, לתרגם, למכור או להשכיר תוכן כלשהו מן האתר בלא קבלת הסכמה מוקדמת מפורשת של The Citymakers ו/או האתר ו/או בעלי הזכויות בתוכן מראש ובכתב, ככל שזו תינתן. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמשים עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים. הוראה זו בתוקפה גם כלפי תכנים שעברו עריכה ו/או עיבוד שנעשו על ידי האתר בהתאם לתנאי השימוש.

5.2. התוכן השיווקי מוגן בזכויות יוצרים והינו קניינם של המפרסמים ו/או שולחיהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק,לשנות, לעבד, לייצר יצירות נגזרות, לתרגם, למכור או להשכיר או לעשות כל שימוש בתוכן השיווקי ללא קבלת רישיון מפורש לכך מאת המפרסמים ו/או שולחיהם בעלי הזכויות בתוכן השיווקי. 

5.3. האתר איננו מתיימר לטעון לבעלות בתכני המשתמש; המשתמש מעניק בזאת ל-The Citymakers ולאתר רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, משולם במלואו וללא תמלוגים, להשתמש, לאחסן, להעביר להציג, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לדחוס או להמיר לצורך הפצה או לנצל תוכן משתמש באופן אחר, בכל צורת מדיה שהיא ולהשתמש בתכנים הללו בכל דרך לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן המתפרסם באתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת The Citymakers או האתר מראש ובכתב. שימוש מסחרי כולל שימוש שמטרתו לייצר תנועת גולשים באתר אחר אף אם אין נגבית תמורה בעד הצפייה בתוכן המתפרסם באתר.

5.5. אסור ליטול מן האתר תוכן ו/או חלקים ממנו לצורך הצגה באתר אחר ללא קבלת הסכמת The Citymakers  ו/או האתר ו/או בעלי הזכויות בתוכן מראש ובכתב.

6. אין להציג את האתר או כל חלק ממנו באתר אחר (לרבות תצלומי מסך, קטעי תוכן וכיוב')  אלא בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כפי שמופעל על ידי The Citymakers, וללא כל שכפול ו/או העתקה ו/או שינוי ו/או עריכה. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים בלתי חוקיים ו/או פוגעניים.The Citymakers  רשאית לדרוש את הסרת הקישור אל אתרה מכל אתר אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי The Citymakers בגין דרישה זו. לצורך קבלת אישור לשימוש בתוכן ספציפי באתר, יש לפנות באימייל לhello@thecitymakers.co.il ואין לעשות כל שימוש, אלא לאחר וככל שהתקבל אישור בכתב ומראש מטעם The Citymakers.

7. הודעה והסרה
7.1. אם המשתמש מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלו, מפר את פרטיותו ו/או מהווה דיבה או עוולה, באפשרותו לשלוח הודעה ל- The Citymakers בhello@thecitymakers.co.il לפרט טענותיו ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר, הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח הודעה למשתמש בדואר אלקטרוני בעניין. יש לשים לב כי The Citymakers אינה מנטרת או מסננת את היוזמות ואת התוכן המועלה לאתר על-ידי המשתתפים, אלא משמשת אך ורק פלטפורמה טכנולוגית המשמשת מקום לחיבור ולמפגש בין אנשים וגופים שונים המבקשים ליצור יוזמות חברתיות ולכן The Citymakers לא תוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שהמשתמש יצור עמה קשר.The Citymakers לא תהיה אחראית לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

8. מדיניות פרטיות
8.1. The Citymakers מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות המשתמשים. על המשתמש לקרוא את מדיניות השמירה על הפרטיות, החלה על איסוף ואחסון מידע אודות המשתמשים ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות הפרטיות זמינה בwww.thecitymakers.co.il/policy-and-privacy.


9. הגבלת אחריות
9.1. המשתמש מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס "AS-IS" ו- "AS-AVAILABLE"וכי האתר מועמד לרשותו כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, The Citymakers והחברות וכל גורמים אחרים הקשורים אליה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלה, ספקיה ו/או מי מטעמה, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות (Merchantability), התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ואי-הפרה.

9.2. למשתמש ידוע כי אין המערכת לאבטחת המידע חסינה לחלוטין בפני פריצות או חבלות, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, "תולעים", סוסים טרויאנים" וכיוצא באלה. המשתמש מקבל בזאת כי The Citymakers לא תישא בכל אחריות לנזק העשוי להיגרם כתוצאה מכך.

9.3. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית, בכל תחום שהוא ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי בכל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על המידע המופיע בתוכן האתר ו/או בכל מאמר ו/או בתכני משתמש, ויש בכל מקרה לפנות למומחים בתחומים הרלוונטיים. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים והאתר לא יישא בכל אחריות להסתמכות גולשים על תוכן כלשהו שיפורסם באתר. המשתמש מקבל כי באחריותו לוודא את נכונותו של כל מידע שנמסר באתר, בטרם יפעל בהתאם לו.

9.4. The Citymakers והאתר לא יהיו אחראיים לאף נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם נובעים מכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים באשר הוא (כגון תקלה באספקת התקשורת לאתר), ובין אם לאו, לרבות בשל אי-זמינותו באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו, וכיוצא באלה. 

9.5. המשתמש מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על The Citymakers, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, בכל מקרה שבו יגרם ל-The Citymakers נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש וכן עקב תביעה או דרישה של צד שלישי כתוצאה מתוכן משתמש שהעלה המשתמש לאתר וכתוצאה מקישור שביצע משתמש לאתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של The Citymakers ובנוסף לכל זכות העומדת  ל-The Citymakers על פי כל דין.


10. ביטול רישיון
10.1. המשתמש מסכים כי The Citymakers, על פי שיקול דעתה, רשאית לבטל את הרישיון וההרשאה הניתנים לו לשימושו באתר ואת תנאי שימוש אלה, ללא הודעה מראש מכל סיבה ו/או ללא כל סיבה, לרבות במקרה בו המשתמש מפר תנאים שימוש אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של The Citymakers. עם הביטול על המשתמש לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול התנאים הכלולים בסעיפים הבאים יישארו בתוקפם:2, 3, 4, 5, 7, 8 ו-10.

11. שונות
11.1. ל- The Citymakers תעמוד הזכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על-פי תנאי שימוש אלה ו/או באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.

11.2. האתר והתוכן המפורסם בו נתונים לשינויים מעת לעת, ובכלל זה מבנה ועיצוב האתר, זכות השימוש בו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים הניתנים בו, וגביית תשלומים בגינם בין אם מכל המשתמשים ובין אם מסוג מסויים של משתמשים, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 

11.3. האתר רשאי, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו והפסקה חוזרת של פעילותו והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של The Citymakers וללא כל הודעה מוקדמת.

11.4. תנאי השימוש המפורסמים באתר בכל עת יהיו תנאי השימוש המחייבים. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח תנאי השימוש העדכניים. 

11.5. הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, במדינת ישראל.

11.6.  התיישנות- משתמשי האתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד The Citymakers יוגבלו לתקופה של 6 חודשים ממועד הפרסום של התוכן נושא התביעה ו/או דרישה (להלן: "תקופת ההתיישנות"). מוסכם בזאת כי תקופת ההתיישנות כאמור בסעיף זה תיחשב כתקופת ההתיישנות וזאת בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח- 1958. למען הסר ספק, הוראת סעיף זה תגבור על כל הוראת חוק אחרת. 

***